0914496516

LAB CHẨN ĐOÁN Y KHOA MEDIC SÀI GÒN

BẢNG BÁO GIÁ XÉT NGHIỆM NĂM 2024

Phòng Khám Chẩn đoán Medic Sài Gòn kính gửi đến Quý cơ quan, khách hàng bảng giá các danh mục xét nghiệm như sau:

I. DANH MỤC CÁC GÓI KÈM GIÁ XÉT NGHIỆM 

STT TÊN XÉT NGHIỆM  ĐƠN GIÁ
1 TEST
1 17-OH-Progesterone         250,000
2 A/G (Tỷ số Albumin/Globulin)           60,000
3 Acetaminophen         150,000
4 Acetyl Cholinesterase (CHE)           70,000
5 Acid Phosphatase           75,000
6 Acid Uric (Blood/Urine)           40,000
7 Active Renin         300,000
8 ACTH         330,000
9 ADA (Adenosine Deaminase)         310,000
10 Adeno Virus IgG         200,000
11 Adeno Virus IgM         200,000
12 ADH (Anti Diuretic Hormone)         650,000
13 Adiponectin                         370,000
14 ADN cha con (dân sự)      3,000,000
15 ADN cha con 3 mẫu (dân sự)      4,500,000
16 ADN huyết thống theo dòng nam      5,000,000
17 ADN huyết thống theo dòng nữ      5,000,000
18 ADN pháp lý      4,000,000
19 ADN trước sinh   26,000,000
20 AFP (Alpha – Fetoprotein)         160,000
21 ALA/Urine (Amino Levulinic Acid)         130,000
22 Albumin           40,000
23 Aldosterone         660,000
24 Alkaline Phosphatase (ALP)           30,000
25 Allergy Panel (Bộ dị ứng)      1,600,000
26 Alpha 1 Antitrypsine           90,000
27 Alpha 2 – Macrolobulin         420,000
28 Alpha TNF (Tumor Necrosis Factor)         340,000
29 ALT / SGPT           25,000
30 AMA-M2 (Antimitochondrial Ab)         220,000
31 AMH (Anti-Mullerian Hormon)         560,000
32 Amibe/Blood         140,000
33 Amibe/Stool           60,000
34 Amikacin/75         120,000
35 Amoniac – NH3 Blood/Urine           80,000
36 Amphetamin/Urine (định lượng)         270,000
37 Amphetamin/Urine (test)           70,000
38 Amylase (Blood/Urine)           50,000
39 An. Canium         140,000
40 ANA Test (Anti Nuclear Ab)         190,000
41 ANCA IFT/Kidney Screening  (c-ANCA, p – ANCA)         1,232,000
42 ANCA Screen (Anti Neutrophil Cytoplasmic Ab)         343,000
43 Ancylostoma IgG (Giun móc chó, mèo)           140,000
44 Androstenedione         1,300,000
45 Anti Beta2 Glycoprotein IgG         450,000
46 Anti Beta2 Glycoprotein IgM         450,000
47 Anti Cardiolipin IgG         320,000
48 Anti Cardiolipin IgM         320,000
49 Anti CCP         270,000
50 Anti HAV IgM         140,000
51 Anti HAV Total         140,000
52 Anti HBc Total         180,000
53 Anti HBc-IgM         180,000
54 Anti HBe         130,000
55 Anti HBs (Đ.lượng, quantitative)         170,000
56 Anti HDV-IgG         240,000
57 Anti HDV-IgM         240,000
58 ANTI HEV-IgG         200,000
59 ANTI HEV-IgM         250,000
60 Anti Mycoplasma Pneumoniae-IgG         420,000
61 Anti Mycoplasma Pneumoniae-IgM         420,000
62 Anti Nucleosome         300,000
63 Anti Phospholipid IgG         415,000
64 Anti Phospholipid IgM         415,000
65 Anti TPO (Anti Microsomal)         220,000
66 Anti Thrombin III         180,000
67 Anti Thyroglobulin (Anti TG)         220,000
68 Anti-C1q         560,000
69 Anti-Centromer B         180,000
70 Anti-dsDNA (Anti double strand DNA)         360,000
71 Anti-GAD (Glutamic Acid Decarboxylase)         560,000
72 Anti-Histone         160,000
73 Anti-Jo-1         350,000
74 Anti-LKM-1         240,000
75 Anti-RNP-70 (RiboNucleoProtein)         190,000
76 Anti-RNP-Sm         190,000
77 Anti-Scl-70         215,000
78 Anti-Sm         270,000
79 Anti-SS-A         190,000
80 Anti-SS-B         190,000
81 ANG.cantonensis         140,000
82 Angiostrongylus Cantonensis IgG         140,000
83 Angiostrongylus Cantonensis IgM         140,000
84 APO Lipoprotein-A1           80,000
85 APO Lipoprotein-B           80,000
86 APTT / TCK           85,000
87 Ascaris lumbricoides IgG         140,000
88 Ascaris lumbricoides IgM         140,000
89 ASLO (Quantitative)           80,000
90 Aspergillus-IgG         320,000
91 Aspergillus-IgM         320,000
92 AST / SGOT           25,000
93 AZF (sàng lọc vô sinh nam)      2,000,000
94 B12 (Vit B12)         175,000
95 Barbiturate/Urine         270,000
96 Benzodiazepine/Urine         270,000
97 Beta 2 Microglobulin         220,000
98 Beta CrossLaps         140,000
99 Bicarbonat (HCO3)           40,000
100 Bilirubin D           25,000
101 Bilirubin T           25,000
102 BK (TB IgG/IgM)           70,000
103 BK (Tuberculosis) Culture (Cấy + KSĐ)         420,000
104 BK (Tuberculosis) PCR         400,000
105 BK (Tuberculosis)(AFB) nhuộm, soi KHV           50,000
106 Bleeding time & Coagulation time (TS – TC )           25,000
107 Blood gages – khí máu (A.B.G)         150,000
108 BUN           30,000
109 C3         100,000
110 C4         100,000
111 CA 125         160,000
112 CA 15-3         160,000
113 CA 19-9         160,000
114 CA 72-4         160,000
115 Ca Total           40,000
116 Cặn ADDIS           90,000
117 Calcitonin (hCT)         180,000
118 Candida-IgG         220,000
119 Candida-IgM         220,000
120 Cannabinoids II         270,000
121 Catecholamines (Adrenalin/Noradrenalin/Dopamine)         960,000
122 Cấy máu + KSĐ (Blood Culture)         420,000
123 Cấy nấm + KSĐ (Fungus Culture)         420,000
124 Cấy phân + KSĐ (Stool Culture)         420,000
125 Cấy + KSĐ         420,000
126 CD4             640,000
127 CEA         160,000
128 Cento NIPT   12,000,000
129 Ceruloplasmine           90,000
130 Ceton/Blood           75,000
131 CK           30,000
132 CK-MB           70,000
133 Clonorchis Sinensis IgG         140,000
134 Clonorchis Sinensis IgM         140,000
135 CMV DNA (Realtime – Đ.lượng)         650,000
136 CMV IgG         170,000
137 CMV IgM         170,000
138 Copeptin         480,000
139 Cortisol (Blood/Urine)         150,000
140 Công thức máu/Huyết đồ           55,000
141 C-Peptid         160,000
142 CPK           30,000
143 Creatinin (Blood/Urine)           30,000
144 Cocain Metabolic         120,000
145 Creatininine Clearance           80,000
146 CRP hs           80,000
147 CRP Total           80,000
148 Cyclosporine         600,000
149 Cyfra 21-1         160,000
150 Cystatin C         170,000
151 Cysticercose IgG         120,000
152 Cysticercose IgM         120,000
153 Chì máu (Plomb/Lead)         700,000
154 Chì nước tiểu (ALA/urine)         420,000
155 Chlamydia Pneumoniae-IgG         240,000
156 Chlamydia Pneumoniae-IgM         240,000
157 Chlamydia Trachomatis – DNA         890,000
158 Chlamydia Trachomatis Ag           90,000
159 Chlamydia Trachomatis IgG         400,000
160 Chlamydia Trachomatis IgM         400,000
161 Cholesterol Total           30,000
162 D.Dimer         300,000
163 Dengue Fever-IgG/IgM         130,000
164 Dengue NS1 Ag         130,000
165 DHEA SO4         170,000
166 Diazepam/Urine           70,000
167 Digoxin         120,000
168 Điện giải đồ (Na+, K+, Ca++)           70,000
169 Digitoxin         120,000
170 Drug of Abuse Screen Urine (bộ chẩn đoán thuốc gây nghiện MOP/MDMA/MET/THC/KET)         220,000
171 Ds DNA           360,000
172 Điện di Hb         510,000
173 Điện di Protein/Máu         470,000
174 Đột biến EGFR (EGFR Mutant)      6,000,000
175 Đột biến gen ung thư vú và buồng trứng
(BRCA1, BRCA2, CHEK2)
     2,800,000
176 Double test (PAPP-A, Free Beta HCG)         420,000
177 Điện di Protein/Nước tiểu         470,000
178 Điện giải đồ (Na+, K+, CL -)           70,000
179 Độ lọc cầu thận (eGFR)         120,000
180 Đồng (Copper/Cu)         120,000
181 EA IgG         300,000
182 EBNA IgG (Epstein Barr nuclear antigen)         300,000
183 EBV – VCA  IgA         330,000
184 EBV – VCA  IgG         330,000
185 EBV – VCA  IgM         330,000
186 EBV DNA Realtime      410,000
187 EBV-IgG         305,000
188 EBV-IgM         305,000
189 Echinococcus IgG         140,000
190 Echinococcus IgM         140,000
191 ENA – Plus (Sceening)         400,000
192 Entamoeba Histolyca ( Amibe trong gan, phổi )           140,000
193 Enterovirus IgG         220,000
194 Enterovirus IgM         220,000
195 Erythropoietin (EPO) Định lượng         340,000
196 Estradiol (E2)         130,000
197 Estrogen           120,000
198 ETOH (Cồn/máu)           50,000
199 EV71 PCR (Bệnh tay chân miệng)         660,000
200 EV71 test (Bệnh tay chân miệng)         140,000
201 Everolimus         600,000
202 FOB (Fecal Occult Blood)           60,000
203 Factor V Layden         320,000
204 Fasciola Hepatica/Blood         140,000
205 Ferritin         140,000
206 Fibrinogen           90,000
207 Filariasis/Blood         140,000
208 Folate         180,000
209 Free Metanepharine/Blood         640,000
210 Free PSA         160,000
211 Free T3           90,000
212 Free T4           90,000
213 Free Testosterone         300,000
214 Fructosamine         120,000
215 Giải phẫu bệnh – Mô bệnh học         500,000
216 Giải phẫu bệnh – Tế bào         200,000
217 FSH         150,000
218 G6 – PD         270,000
219 Galectin         550,000
220 Gamma Interferon         280,000
221 Gonorrhea Ag         120,000
222 Gastrin         180,000
223 Gentamicin         120,000
224 GGT           30,000
225 Globulin           50,000
226 Glucose           20,000
227 Gnathostoma IgG         140,000
228 HBsAg Định lượng (Máy Abbott)         500,000
229 Haptoglobin         100,000
230 HbA1c         120,000
231 HBeAg         130,000
232 HBeAg Định lượng         150,000
233 HCG/Urine (Đ.lượng)           90,000
234 HCG/Urine (Đ.tính)           60,000
235 HBsAg (Đ.tính, qualitative)           70,000
236 HBsAg Định lượng (Máy Roche)         350,000
237 HBV DNA Realtime (Đ.lượng)         300,000
238 HBV Genotype         550,000
239 HCC risk (AFP, AFP-L3, PIVKA II)      1,300,000
240 HCG Beta (Blood)         110,000
241 HCV Ab         100,000
242 HCV Ag         580,000
243 Heroin,Morphin/Urine         400,000
244 HCV Genotype         550,000
245 HCV RNA Realtime (Đ.lượng)         550,000
246 HDL Cholesterol           30,000
247 HDV Ag         220,000
248 HE4 (Human Epididymal Protein 4)         300,000
249 Heroin, Morphin/Blood         400,000
250 hGH (human Growth Hormone)         200,000
251 HIV Ag/Ab Combo         130,000
252 HIV test nhanh         100,000
253 HP-Ag /stool (Elisa)         560,000
254 HLA B27 định tính      1,500,000
255 HLA B27 định type   12,000,000
256 HP-Ag/Stool (EIA)         180,000
257 HPV – Genotype         380,000
258 HLA Solo      6,000,000
259 Homocysteine Total         220,000
260 Hồng cầu lưới (Reticulocyte)           70,000
261 HP test nhanh           90,000
262 HP Test-IgG         180,000
263 HP Test-IgM         180,000
264 HSV 1 IgG         190,000
265 HSV 1/2 IgG         190,000
266 HSV 1/2 IgM         190,000
267 HSV 2 IgG         190,000
268 HSV DNA 1,2 REALTIME         480,000
269 ICA (Islet Cell Autoantibody)         600,000
270 IFN (Interferon Gamma)         750,000
271 IgA         120,000
272 Influenza A & B Ag         190,000
273 Influenza Ag A / B / A(H1N1)         200,000
274 IgE Total         120,000
275 IGF-1         180,000
276 IgG         120,000
277 IgM         120,000
278 IL 17A         480,000
279 Infectious Mononucleosis           90,000
280 Insulin         120,000
281 Interleukin 2         750,000
282 Interleukin 6         270,000
283 Japanese Encephalitis-IgG         680,000
284 Japanese Encephalitis-IgM         680,000
285 KHáng thể Covid         350,000
286 Kappa         120,000
287 Kappa, Lambda light chains        1,800,000
288 Kẽm (ZINC)         250,000
289 Keton/Urine           40,000
290 Ketone/Blood           40,000
291 KST Sốt rét (Malaria Antigen P.f, P.v/Blood)           80,000
292 KST Sốt rét (Malaria) Phết lam máu           60,000
293 L 28B         980,000
294 LA (Lupus Anticoagulant)         700,000
295 Lactic Acid (Lactate)         100,000
296 Lambda         120,000
297 LDH Blood           25,000
298 LDL Cholesterol           25,000
299 LE CELLS           80,000
300 Legionella Pneumophila IgG         240,000
301 Legionella Pneumophila IgM         240,000
302 Marijuana (cannabinoids)/Urine           70,000
303 Leptin         300,000
304 Leptospira-IgG         240,000
305 Leptospira-IgM         240,000
306 LH         100,000
307 Lipase/Blood           60,000
308 Lipoprotein (a) Latex         120,000
309 Magie (Blood/Urine)         165,000
310 Máu lắng (ESR,VS)           35,000
311 Melanine/Blood         220,000
312 Melatonin/Saliva         320,000
313 Metanephrine/Blood         600,000
314 Methadone         120,000
315 Methamphetamine Test/Urine           70,000
316 Micro Albumin/Urine           50,000
317 Mumps IgG         400,000
318 Nhuộm Gram (Gram Stain)           60,000
319 Mumps IgM         400,000
320 NP dung nạp đường (Oral Glucose Tolerance Test)         130,000
321 Myoglobin         160,000
322 Napa         120,000
323 Neisseria Gonorrhoeae DNA         890,000
324 Normetanephrine         600,000
325 NSE (Neuron-Specific Enolase)         200,000
326 NT – ProBNP II         420,000
327 Pap Smear (Tầm soát sớm ung thư cổ tử cung)         200,000
328 Pap ThinPrep (USA)         550,000
329 NGAL (Neutrophil Gelactinase Associated Lipocalin)      1,000,000
330 Phân tích mức độ đứt gẫy gen của tinh trùng
(Halosperm)
     2,400,000
331 Phân tích sỏi (Stone Analyse : Kidney, Ureter,…)         200,000
332 Nhiễm sắc thể đồ         800,000
333 Nhóm máu (Blood Group ABO + Rh)           90,000
334 Opiates         120,000
335 Osteocalcin         140,000
336 P1NP Total         300,000
337 Pancreatic Amylase           65,000
338 Panel 64 dị nguyên      1,600,000
339 Pepsinogen1-2         500,000
340 PIGF         990,000
341 Pre Albumin         120,000
342 Pro GRP (Pro Gastrin Releasing Peptide)         380,000
343 Procalcitonin (PCT)         350,000
344 Procanamide         120,000
345 Progesterone         140,000
346 Prolactine         110,000
347 ProNIPT        3,000,000
348 ProNIPT 24+        6,000,000
349 ProNIPT+        4,000,000
350 Propoxyphene         120,000
351 Protein Bence Jones           95,000
352 Protein C         400,000
353 Protein S         400,000
354 Protein Total (Máu/Urine/CFS)           40,000
355 PSA         140,000
356 PT / TQ           80,000
357 PTH         180,000
358 Rotavirus/Stool         120,000
359 Phencyclidine Plus         120,000
360 Phenobarbital Cobas         120,000
361 S 100         400,000
362 Phosphatase Acid/Blood           90,000
363 Phosphatase kiềm         100,000
364 Sàng lọc sơ sinh 3 bệnh (G6PD, CH, CAH)         350,000
365 Sàng lọc sơ sinh 5 bệnh (G6PD, CH, CAH,PKU, GALT)         500,000
366 Phospholipid         150,000
367 Phosphorus (PO4)           25,000
368 Quinidine         120,000
369 R.P.R (Rapid Plasma Reagin) / VDRL           90,000
370 Reserve Alk (Dự trữ kiềm)           90,000
371 RF (Quantitative)           80,000
372 ROMA Test         450,000
373 Rubella IgG         135,000
374 Rubella IgM         135,000
375 Salicylate         120,000
376 Sán lá phổi (Paragonimus IgG)         140,000
377 Soi tươi huyết trắng (nấm, KST, tạp trùng, tế bào thượng bì, hồng cầu, bạch cầu)           60,000
378 Soi tươi dịch           60,000
379 Soi tươi phân (Stool Exam)           60,000
380 Soi tươi tìm nấm (Fungus Exam)           60,000
381 Sán lá phổi (Paragonimus IgM)           140,000
382 Streptococcus A Ag         120,000
383 Sắt (Fe, Iron)           80,000
384 SCC         220,000
385 Schistosoma Mansoni IgG         140,000
386 Sero Amibe         140,000
387 Sero Fasciola sp IgG         140,000
388 Sero Filariasis Ag         120,000
389 sFlt-1         990,000
390 SHBG         120,000
391 SLE ( Systemic Lupus Erythematosus )         120,000
392 Sởi (Measles-IgG)         400,000
393 Sởi (Measles-IgM)         400,000
394 sTfR         120,000
395 Strongyloides stercoralis IgG         140,000
396 Syphilis test nhanh             90,000
397 T3           85,000
398 T4           85,000
399 Tacrolimus         600,000
400 Taenia (Cysticercose – IgG)         150,000
401 TB lao           100,000
402 Test HP hơi thở C13           750,000
403 Testosterone         140,000
404 TG – Thyroglobulin         180,000
405 Triple Test (AFP, HCG, uE3)         340,000
406 TIBC / UIBC           75,000
407 Tinh dịch đồ (SEMEN ANALYSIS)         170,000
408 Tobramycin         120,000
409 Toxocara IgG         140,000
410 Toxoplasma Gondii IgG         160,000
411 Toxoplasma Gondii IgM         160,000
412 Tổng phân tích nước tiểu (Urinary Analysis)           45,000
413 TPHA/Syphilis         120,000
414 TSH           85,000
415 TSH Receptor (TRAb)         400,000
416 Theophylline         120,000
417 Thrombin Time (TT)           70,000
418 Transferrin           90,000
419 Trichinella Spiralis IgG         140,000
420 Sexually Transmissible Disease         500,000
421 Trichinella Spiralis IgM         140,000
422 Triglycerides           30,000
423 Troponin-I           90,000
424 Troponin-T, hs           90,000
425 Tryptase (TPS)         980,000
426 Urea           30,000
427 Vitamin D Total         330,000
428 VLDL Cholesterol           30,000
429 Strongyloides stercoralis IgG           140,000
430 VMA (Quantitative)        2,000,000
431 VZV DNA REALTIME         500,000
432 VZV IgG         400,000
433 VZV IgM         400,000
434 Waaler Rose           90,000
435 Widal Test         140,000
436 α-Thalassemia        2,000,000
438 β,α-Thalassemia        3,000,000
439 β-Thalassemia        2,000,000
440 Sàn lọc bệnh cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ – NBS1        3,500,000
441 Sàn lọc bệnh cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ – NBS2      15,000,000
442 Sàn lọc bệnh cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ – NBS3      55,000,000
443 Xét nghiệm mang thai bênh gen lặn – Hapiseceen basic        8,000,000
444 Xét nghiệm mang thai bênh gen lặn – Hapiseceen Plus      12,000,000
445 Xét nghiệm mang thai bênh gen lặn – Hapiseceen Duo      14,000,000

II. GIÁ XÉT NGHIỆM CHUYÊN SÂU

STT DANH MỤC ĐƠN GIÁ
1 Xét nghiệm sàng lọc trước sinh không xâm lấn NIPT Gói ProNIPT 3,000,000
Gói ProNIPT+ 4,000,000
Gói ProNIPT 24+ 6,000,000
Gói CENTO NIPT (Thực hiện tại Đức) 12,000,000
2 Xét nghiệm ADN Xét nghiệm ADN theo hình thức DÂN SỰ

(Xét nghiệm ADN cha con, mẹ con)

3,000,000
Xét nghiệm ADN theo hình thức PHÁP LÝ

(Làm giấy khai sinh, nhập tịch,…)

4,000,000
Xác định huyết thống theo dòng Nam

(ông nội-cháu trai, bác trai-cháu trai,…)

5,000,000
Xác định huyết thống theo dòng Nữ

(bà nội-cháu gái,chị-em gái,…)

5,000,000
ADN trước sinh (Thai 6 tuần trở lên) 26,000,000
3 Xét nghiệm HLA HLA SOLO 6,000,000
HLA Duo 5,500,000
HLA Family 5,000,000
CIRCLE DNA Circle Vital 4,890,000
Circle Heath 11,880,000
Circle Family Planning 11,880,000
Circle Premium 14,950,000
4 Thalassemia  (Tầm soát bệnh tan máu bẩm sinh) 3,000,000
5 Xét nghiệm tiền mang thai gen lặn Hapiscreen 12,000,000
6 Sàng lọc bệnh cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ (NBS1) 3.500.000
7 Sàng lọc bệnh cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ (NBS2) 15.000.000
8 Sàng lọc bệnh cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ (NBS3) 55.000.000
9 Gói tầm soát phổ thông (OncoSure-2 gen) 4.000.000
10 Gói tầm soát phổ thông (OncoSure-17 gen) 6.250.000
11 Gói tầm soát phổ thông (K-cancer) 17.000.000
12 Gói tầm soát phổ thông (CentoCancer) 45.000.000
13 Xét nghiệm sinh trắc gen 5,000,000
14 Sàng lọc những mất đoạn nhỏ NST Y ở vùng AZFabcd 2,000,000

II. GIÁ XÉT NGHIỆM KÝ SINH TRÙNG

                                                                      Gói xét nghiệm ký sinh trùng. - Phòng khám Medic

IV. HƯỚNG DẪN CÁCH LẤY VÀ BẢO QUẢN MẪU

1. Mẫu máu các xét nghiệm sinh hóa, huyết học, miễn dịch.

Mẫu máu được lấy ở tĩnh mạch, cách bữa ăn gần nhất từ 6 – 8 giờ. Tốt nhất nên lấy vào lúc sáng sớm khi chưa ăn gì.

Mẫu máu được bảo quán 24h ở tủ lưu mẫu với nhiệt độ bảo quản 2-8 độ C.

Mẫu được ghi tên, tuổi, giới tính rõ ràng, kèm theo phiếu chỉ định trên tube chuyên biệt cho từng xét nghiệm.

2. Cách lấy mẫu ADN

Loại mẫu:

Mẫu móng tay hoặc móng chân sạch, không dính sơn, mực bút,…. (từ 5 móng trở lên)

Mẫu tóc có gốc tóc. (từ 5 sợi trở lên)

Mẫu máu được thấm vào tăm bông vô khuẩn. (Khuyến khích đến phòng xét nghiệm để kĩ thuật viên lấy mẫu)

# Đối với ADN Pháp lý khách hàng vui lòng đến tận nơi để được kĩ thuật viên hướng dẫn làm các thủ tục giấy tờ và lấy mẫu.

Khi đến làm thủ tục pháp lý khách hàng vui lòng cầm theo các giấy tờ sau : Chứng minh nhân dân( Căn cước công dân) của người cha hoặc mẹ, giấy chứng sinh của người con và người giám hộ cho người con.

3. Cách lấy mẫu ADN trước sinh (Thai phụ trên 6 tuần thai)

#Mẫu của người mẹ : Mẫu máu của người mẹ được lấy bằng dụng cụ chuyên biệt vào bộ lấy mẫu NIPT.

Lượng máu được lấy từ 7-10ml.

#Mẫu của người cha :

Mẫu móng tay hoặc móng chân sạch, không dính sơn, mực bút,…. (từ 5 móng trở lên)

Mẫu tóc có gốc tóc. (từ 5 sợi trở lên)

Mẫu máu được thấm vào tăm bông vô khuẩn. (Khuyến khích đến phòng xét nghiệm để kĩ thuật viên lấy mẫu)

4. Cách lấy mẫu NIPT( Thai phụ trên 9 tuần thai)

Mẫu máu được lấy bằng dụng cụ chuyên biệt vào bộ lấy mẫu NIPT.

Lượng máu được lấy từ 7-10ml.

5. Cách lấy mẫu test H.P hơi thở C13

Nhịn ăn trên 8 tiếng (tốt nhất là vào buổi sáng chưa ăn). Không sử dụng kháng sinh điều trị > 10 ngày.

Khách hàng sẽ được thổi hơi thở vào 2 bịch lấy mẫu theo sự hướng dẫn của kĩ thuật viên, mỗi lần thổi cách nhau 30 phút.

6. Bảng tóm tắt sử dụng ống (tube) lấy mẫu máu

cách lấy ống nghiệm

>> CÁC GÓI XÉT NGHIỆM TỔNG QUÁT

XÉT NGHIỆM TẠI NHÀ

UY TÍN – TẬN TÂM – CHÍNH XÁC

38 thoughts on “LAB CHẨN ĐOÁN Y KHOA MEDIC SÀI GÒN

Trả lời

I am Dr.Bao
Online
Xin chào, tôi là Dr.Bao, bác sĩ tư vấn online của bạn. 👋
Xin chào, tôi là Dr.Bao, bác sĩ tư vấn online của bạn. 👋
LOGO
Contact Me on Zalo