0915551519

Bệnh sán là gan

BỆNH SÁN LÁ GAN

𝐒𝐚́𝐧 𝐥𝐚́ 𝐠𝐚𝐧 𝐧𝐡𝐨̉ 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐠𝐚̣̆𝐩 𝐨̛̉ 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐭𝐚, đ𝐚̣̆𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐨̛̉ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐬𝐨̂́ đ𝐢̣𝐚 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐲̉ 𝐥𝐞̣̂ 𝐦𝐚̆́𝐜 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐬𝐚́𝐧 𝐥𝐚́ 𝐠𝐚𝐧 𝐧𝐡𝐨̉ 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐦 đ𝐞̂́𝐧 𝟑𝟎% 𝐝𝐚̂𝐧 𝐬𝐨̂́. 𝐁𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐬𝐚́𝐧 𝐥𝐚́ 𝐠𝐚𝐧 𝐧𝐡𝐨̉ 𝐧𝐞̂́𝐮 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐬𝐨̛́𝐦 𝐯𝐚̀ đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐤𝐢̣𝐩 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐬𝐞̃ 𝐠𝐚̂𝐲 𝐚̉𝐧𝐡 𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̂𝐦 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠 đ𝐞̂́𝐧 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐤𝐡𝐨̉𝐞 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡.
PHÒNG KHÁM CHẨN ĐOÁN MEDIC SÀI GÒN
𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒈𝒂̂𝒚 𝒃𝒆̣̂𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒏 𝒍𝒂́ 𝒈𝒂𝒏 𝒏𝒉𝒐̉
𝑆𝑎́𝑛 𝑙𝑎́ 𝑔𝑎𝑛 𝑛ℎ𝑜̉ 𝑙𝑎̀ 𝑣𝑖 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑣𝑎̣̂𝑡 𝑐𝑜́ 𝑐ℎ𝑢 𝑘𝑦̀ 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑢̛́𝑐 𝑡𝑎̣𝑝. 𝑂̛̉ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖, 𝑠𝑎́𝑛 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑘𝑦́ 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑜̛̉ đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑚𝑎̣̂𝑡, đ𝑒̉ 𝑡𝑟𝑢̛́𝑛𝑔, 𝑡𝑟𝑢̛́𝑛𝑔 𝑠𝑎́𝑛 𝑙𝑎́ 𝑔𝑎𝑛 𝑛ℎ𝑜̉ 𝑠𝑒̃ 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑚𝑎̣̂𝑡 𝑥𝑢𝑜̂́𝑛𝑔 𝑟𝑢𝑜̣̂𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑝ℎ𝑎̂𝑛 𝑟𝑎 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑚𝑜̂𝑖 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔. 𝑁𝑒̂́𝑢 𝑝ℎ𝑎̂𝑛 𝑟𝑜̛𝑖 𝑣𝑎̀𝑜 𝑚𝑜̂𝑖 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐, 𝑡𝑟𝑢̛́𝑛𝑔 𝑠𝑎́𝑛 𝑠𝑒̃ 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑎̂́𝑢 𝑡𝑟𝑢̀𝑛𝑔 𝑙𝑜̂𝑛𝑔. 𝑁ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑎̂́𝑢 𝑡𝑟𝑢̀𝑛𝑔 𝑙𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑎̀𝑦 𝑠𝑒̃ 𝑑𝑖 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑡𝑢̛̣ 𝑑𝑜 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑖̀𝑚 đ𝑒̂́𝑛 𝑐𝑢̛ 𝑡𝑟𝑢́ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑙𝑜𝑎̀𝑖 𝑜̂́𝑐. 𝑇𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑜̛ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑜̂́𝑐, 𝑎̂́𝑢 𝑡𝑟𝑢̀𝑛𝑔 𝑙𝑜̂𝑛𝑔 𝑠𝑒̃ 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑎̂́𝑢 𝑡𝑟𝑢̀𝑛𝑔 đ𝑢𝑜̂𝑖. 𝐶𝑎́𝑐 𝑎̂́𝑢 𝑡𝑟𝑢̀𝑛𝑔 đ𝑢𝑜̂𝑖 𝑠𝑎𝑢 đ𝑜́ 𝑠𝑒̃ 𝑟𝑜̛̀𝑖 𝑜̂́𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑖̀𝑚 đ𝑒̂́𝑛 𝑐𝑢̛ 𝑡𝑟𝑢́ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑙𝑜𝑎̀𝑖 𝑐𝑎́ 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑛𝑔𝑜̣𝑡, 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑛𝑎𝑛𝑔 𝑎̂́𝑢 𝑡𝑟𝑢̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑜̛ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑐𝑎́.
𝐵𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑠𝑎́𝑛 𝑙𝑎́ 𝑔𝑎𝑛 𝑛ℎ𝑜̉ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑜̛̉ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑎̆𝑛 𝑔𝑜̉𝑖 𝑐𝑎́, 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎́ 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛𝑎̂́𝑢 𝑐ℎ𝑖́𝑛 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑜̛̉ 𝑣𝑢̀𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑞𝑢𝑎́𝑛 𝑎̆𝑛 𝑔𝑜̉𝑖 𝑐𝑎́. 𝐾ℎ𝑖 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎́ 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛𝑎̂́𝑢 𝑐ℎ𝑖́𝑛 𝑐𝑜́ 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑎̂́𝑢 𝑡𝑟𝑢̀𝑛𝑔 𝑠𝑎́𝑛 𝑙𝑎́ 𝑔𝑎𝑛 𝑏𝑒́, 𝑠𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 𝑎̆𝑛, 𝑐𝑎́𝑐 𝑎̂́𝑢 𝑡𝑟𝑢̀𝑛𝑔 𝑛𝑎̀𝑦 𝑠𝑒̃ 𝑣𝑎̀𝑜 𝑑𝑎̣ 𝑑𝑎̀𝑦, 𝑥𝑢𝑜̂́𝑛𝑔 𝑡𝑎́ 𝑡𝑟𝑎̀𝑛𝑔 𝑟𝑜̂̀𝑖 𝑡ℎ𝑒𝑜 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑚𝑎̣̂𝑡 𝑙𝑒̂𝑛 𝑔𝑎𝑛, 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑠𝑎́𝑛 𝑙𝑎́ 𝑔𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑘𝑦́ 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑔𝑎̂𝑦 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑜̛̉ đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑚𝑎̣̂𝑡. 𝑇ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑡𝑢̛̀ 𝑘ℎ𝑖 𝑎̂́𝑢 𝑡𝑟𝑢̀𝑛𝑔 𝑥𝑎̂𝑚 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑐𝑜̛ 𝑡ℎ𝑒̂̉ đ𝑒̂́𝑛 𝑘ℎ𝑖 𝑠𝑎́𝑛 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑔𝑎̂𝑦 𝑐𝑎́𝑐 𝑡𝑟𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑐ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛𝑔 3 – 4 𝑡𝑢𝑎̂̀𝑛.
𝐓𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐜𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐬𝐚́𝐧 𝐥𝐚́ 𝐧𝐡𝐨̉ 𝐨̛̉ 𝐠𝐚𝐧
𝐾ℎ𝑖 𝑚𝑎̆́𝑐 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑠𝑎́𝑛 𝑙𝑎́ 𝑛ℎ𝑜̉ 𝑜̛̉ 𝑔𝑎𝑛, 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑠𝑒̃ 𝑐𝑜́ 𝑐𝑎́𝑐 𝑡𝑟𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑐ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛: đ𝑎𝑢 𝑡𝑢̛́𝑐 𝑣𝑢̀𝑛𝑔 𝑔𝑎𝑛, 𝑐ℎ𝑎́𝑛 𝑎̆𝑛, 𝑟𝑜̂́𝑖 𝑙𝑜𝑎̣𝑛 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 ℎ𝑜́𝑎, 𝑎̣̂𝑚 𝑎̣𝑐ℎ 𝑘ℎ𝑜́ 𝑡𝑖𝑒̂𝑢, 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑏𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑡ℎ𝑎̂𝑛, 𝑛𝑜̂̉𝑖 𝑚𝑎̂̉𝑛, 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑠𝑎̣𝑚 𝑑𝑎, 𝑣𝑎̀𝑛𝑔 𝑑𝑎, 𝑘𝑒̀𝑚 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑢 𝑚𝑎́𝑢.
𝐁𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐬𝐚́𝐧 𝐥𝐚́ 𝐠𝐚𝐧 𝐧𝐡𝐨̉ 𝐠𝐚̂𝐲 𝐚̉𝐧𝐡 𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̂𝐦 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠 đ𝐞̂́𝐧 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐤𝐡𝐨̉𝐞 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡. 𝐒𝐚́𝐧 𝐥𝐚́ 𝐠𝐚𝐧 𝐧𝐡𝐨̉ 𝐤𝐡𝐢 𝐤𝐲́ 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐨̛ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐬𝐞̃ 𝐠𝐚̂𝐲:
– Đ𝑎𝑢 𝑏𝑢̣𝑛𝑔, 𝑟𝑜̂́𝑖 𝑙𝑜𝑎̣𝑛 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 ℎ𝑜́𝑎, 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑢 𝑚𝑎́𝑢, 𝑘𝑖́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑣𝑖𝑒̂𝑚 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑚𝑎̣̂𝑡, 𝑎́𝑝 𝑥𝑒 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑚𝑎̣̂𝑡.
– 𝑋𝑜̛ ℎ𝑜́𝑎 𝑙𝑎𝑛 𝑡𝑜̉𝑎 𝑜̛̉ 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛𝑔 𝑐𝑢̛̉𝑎, 𝑡𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑔𝑎𝑛 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑠𝑖𝑛ℎ, 𝑡ℎ𝑜𝑎́𝑖 ℎ𝑜́𝑎 𝑚𝑜̛̃ 𝑔𝑎𝑛, 𝑎́𝑝 𝑥𝑒 𝑔𝑎𝑛, 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑐𝑜́ 𝑐𝑜̂̉ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔
– 𝑆𝑜̉𝑖 𝑚𝑎̣̂𝑡, đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑔𝑎̂𝑦 𝑢𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛ đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑚𝑎̣̂𝑡 𝑐ℎ𝑜𝑙𝑎𝑛𝑔𝑖𝑜𝑐𝑎𝑟𝑐𝑖𝑛𝑜𝑚𝑎
—————————————
𝑷𝑯𝑶̀𝑵𝑮 𝑲𝑯𝑨́𝑴 𝑪𝑯𝑨̂̉𝑵 Đ𝑶𝑨́𝑵 𝑴𝑬𝑫𝑰𝑪 𝑺𝑨̀𝑰 𝑮𝑶̀𝑵- 𝑳𝒖̛̣𝒂 𝒄𝒉𝒐̣𝒏 𝑼𝒀 𝑻𝑰́𝑵 đ𝒆̂̉ 𝒙𝒆́𝒕 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎!
>>>Mọi thông tin chi tiết Quý khách vui lòng gọi tới 0914.496.516 hoặc COMMENT/INBOX tại đây để được tư vấn.
Phòng khám chẩn đoán Medic Sài Gòn
🏡97 Hải Phòng, Hải Châu, Đà Nẵng
📞Hotline: 0914.496.516

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *