Liên hệ

Phòng khám chẩn đoán MEDIC Sài Gòn

 phongkhammedicsg@gmail.com

 0915551519

 97 Hải Phòng, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng